Friday 12 Apr 2024
Print

Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման և ներկայացման հայեցակարգային հիմունքներ

Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտ

Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտ

Ֆինանսական հաշվետությունների մեկնաբանությունների միջազգային կոմիտեի (ՖՀՄՄԿ) կամ նախկին Մեկնաբանությունների մշտական կոմիտեի (ՄՄԿ) կողմից մշակված մեկնաբանություններ

Փոքր և միջին կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտ (ՖՀՄՍ)


Ֆինանսական հաշվետությունների մեկնաբանությունների միջազգային կոմիտեի (ՖՀՄՄԿ) կամ նախկին մեկնաբանությունների մշտական կոմիտեի (ՄՄԿ) կողմից մշակված մեկնաբանություններ

ՖՀՄՄԿ 1

Փոփոխություններ ապագործարկման, վերականգնման և նմանատիպ գոյություն ունեցող պարտավորություններում

ՖՀՄՄԿ 2

Կոոպերատիվ կազմակերպություններում անդամների բաժնեմասերը և նմանատիպ գործիքներ

ՖՀՄՄԿ 5

Ապագործարկման, վերակառուցման և շրջակա միջավայրի վերականգնման ֆոնդերում մասնակցության իրավունքը

ՖՀՄՄԿ 6

Էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումների թափոնների յուրահատուկ շուկայում մասնակցությունից առաջացող պարտավորություններ

ՖՀՄՄԿ 7

Վերահաշվարկման մոտեցման կիրառումը` համաձայն ՀՀՄՍ 29-ի Ֆինանսական հաշվետվությունները գերսղաճային տնտեսություններում

ՖՀՄՄԿ 10

Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ և արժեզրկում

ՖՀՄՄԿ 12

Ծառայության կոնցեսիայի համաձայնություններ

ՖՀՄՄԿ 14

ՀՀՄՍ 19 - Սահմանված հատուցումների գծով ակտիվի սահմանափակումը, նվազագույն ֆինանսավորման պահանջները և դրանց փոխազդեցությունը

ՖՀՄՄԿ 16

Արտերկրյա ստորաբաժանումում զուտ ներդրման հեջերը

ՖՀՄՄԿ 17

Ոչ դրամական ակտիվների բաշխումը սեփականատերերին

ՖՀՄՄԿ 19

Ֆինանսական պարտավորությունների մարումը բաժնային գործիքներով

ՖՀՄՄԿ 20

Մակաբացման ծախսումները բաց հանքի արտադրական փուլում

ՖՀՄՄԿ 21

Պարտադիր վճարներ

ՖՀՄՄԿ 22

Արտարժույթով գործառնություններ և կանխավճարներ

ՖՀՄՄԿ 23

Շահութահարկի հաշվառման մոտեցման անորոշություն

ՄՄԿ 7

Անցումը եվրոյի

ՄՄԿ 10

Պետական օգնություն՝ առանց գործառնական գործունեության հետ յուրահատուկ կապի

ՄՄԿ 25

Շահութահարկ. փոփոխություններ կազմակերպության կամ նրա բաժնետերերի հարկային կարգավիճակում

ՄՄԿ 29

Ծառայության կոնցեսիայի համաձայնություններ. բացահայտում

ՄՄԿ 32

Ոչ նյութական ակտիվներ. ինտերնետային կայքի ծախսումներ

* Useful materials

* Address

hasce_en1.jpg