Friday 12 Apr 2024
Print

Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման և ներկայացման հայեցակարգային հիմունքներ

Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտ

Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտ

Ֆինանսական հաշվետությունների մեկնաբանությունների միջազգային կոմիտեի (ՖՀՄՄԿ) կամ նախկին Մեկնաբանությունների մշտական կոմիտեի (ՄՄԿ) կողմից մշակված մեկնաբանություններ

Փոքր և միջին կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտ (ՖՀՄՍ)


Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտ

ՀՀՄՍ 1

Ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացում

ՀՀՄՍ 2

Պաշարներ

ՀՀՄՍ 7

Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին

ՀՀՄՍ 8

Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն, փոփոխություններ հաշվապահական հաշվառման գնահատումներում և սխալներ

ՀՀՄՍ 10

Հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո տեղի ունեցող դեպքեր

ՀՀՄՍ 12

Շահութահարկեր

ՀՀՄՍ 16

Հիմնական միջոցներ

ՀՀՄՍ 19

Աշխատակիցների հատուցումներ

ՀՀՄՍ 20

Պետական շնորհների հաշվառում և պետական օգնության բացահայտում

ՀՀՄՍ 21

Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունների հետևանքները

ՀՀՄՍ 23

Փոխառության ծախսումներ

ՀՀՄՍ 24

Կապակցված կողմերի բացահայտումներ

ՀՀՄՍ 26

Թոշակային հատուցումների պլանների հաշվապահական հաշվառումը և հաշվետվությունները

ՀՀՄՍ 27

Առանձին ֆինանսական հաշվետվություններ

ՀՀՄՍ 28

Ներդրումներ ասոցիացված կազմակերպություններում և համատեղ ձեռնարկումներում

ՀՀՄՍ 29

Ֆինանսական հաշվետվությունները գերսղաճային տնտեսություններում

ՀՀՄՍ 32

Ֆինանսական գործիքներ. ներկայացումը

ՀՀՄՍ 33

Մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող շահույթ

ՀՀՄՍ 34

Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ

ՀՀՄՍ 36

Ակտիվների արժեզրկում

ՀՀՄՍ 37

Պահուստներ, պայմանական պարտավորություններ և պայմանական ակտիվներ

ՀՀՄՍ 38

Ոչ նյութական ակտիվներ

ՀՀՄՍ 39

Ֆինանսական գործիքներ. ճանաչումը և չափումը

ՀՀՄՍ 40

Ներդրումային գույք

ՀՀՄՍ 41

Գյուղատնտեսություն

* Useful materials

* Address

hasce_en1.jpg