Friday 21 Jan 2022
Print

Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման և ներկայացման հայեցակարգային հիմունքներ

Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտ

Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտ

Ֆինանսական հաշվետությունների մեկնաբանությունների միջազգային կոմիտեի (ՖՀՄՄԿ) կամ նախկին Մեկնաբանությունների մշտական կոմիտեի (ՄՄԿ) կողմից մշակված մեկնաբանություններ

Փոքր և միջին կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտ (ՖՀՄՍ)


Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտ

ՖՀՄՍ 1

Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների առաջին անգամ որդեգրումը

ՖՀՄՍ 2

Բաժնետոմսերի վրա հիմնված վճարում

ՖՀՄՍ 3

Ձեռնարկատիրական գործունեության միավորումներ

ՖՀՄՍ 4

Ապահովագրության պայմանագրեր

ՖՀՄՍ 5

Վաճառքի համար պահվող ոչ ընթացիկ ակտիվներ և ընդհատված գործառնություններ

ՖՀՄՍ 6

Օգտակար հանածոների հետախուզում և գնահատում

ՖՀՄՍ 7

Ֆինանսական գործիքներ. բացահայտումներ

ՖՀՄՍ 8

Գործառնական սեգմենտներ

ՖՀՄՍ 9

Ֆինանսական գործիքներ

ՖՀՄՍ 10

Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ

ՖՀՄՍ 11

Համատեղ պայմանավորվածություններ

ՖՀՄՍ 12

Այլ կազմակերպություններում մասնակցության բացահայտում

ՖՀՄՍ 13

Իրական արժեքի չափումը

* Useful materials

* Address

hasce_en1.jpg