Friday 12 Apr 2024
Print

Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման և ներկայացման հայեցակարգային հիմունքներ

Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտ

Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտ

Ֆինանսական հաշվետությունների մեկնաբանությունների միջազգային կոմիտեի (ՖՀՄՄԿ) կամ նախկին Մեկնաբանությունների մշտական կոմիտեի (ՄՄԿ) կողմից մշակված մեկնաբանություններ

Փոքր և միջին կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտ (ՖՀՄՍ)


Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտ

ՖՀՄՍ 1

Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների առաջին անգամ որդեգրումը

ՖՀՄՍ 2

Բաժնետոմսերի վրա հիմնված վճարում

ՖՀՄՍ 3

Բիզնեսի միավորումներ

ՖՀՄՍ 5

Վաճառքի համար պահվող ոչ ընթացիկ ակտիվներ և ընդհատված գործառնություններ

ՖՀՄՍ 6

Օգտակար հանածոների հետախուզում և գնահատում

ՖՀՄՍ 7

Ֆինանսական գործիքներ. բացահայտումներ

ՖՀՄՍ 8

Գործառնական սեգմենտներ

ՖՀՄՍ 9

Ֆինանսական գործիքներ

ՖՀՄՍ 10

Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ

ՖՀՄՍ 11

Համատեղ պայմանավորվածություններ

ՖՀՄՍ 12

Այլ կազմակերպություններում մասնակցության բացահայտում

ՖՀՄՍ 13

Իրական արժեքի չափումը

ՖՀՄՍ 14

Կարգավորվող հետաձգված հաշիվներ

ՖՀՄՍ 15

Հասույթ գնորդների հետ պայմանագրերից

ՖՀՄՍ 16

Վարձակալություններ

ՖՀՄՍ 17

Ապահովագրության պայմանագրեր

* Useful materials

* Address

hasce_en1.jpg