Տպել

Իրավական ակտեր

«Հաշվապահական հաշվառման մասին» ԼՂՀ օրենք

«Հարկերի մասին» ԼՂՀ օրենք

«Շահութահարկի մասին» ԼՂՀ օրենք

«Եկամտային հարկի մասին» ԼՂՀ օրենք

«Ակցիզային հարկի մասին» ԼՂՀ օրենք

«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենք

«Գույքահարկի մասին» ԼՂՀ օրենք

«Հողի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենք

«Առևտրի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենք

«Հաստատագրված վճարների մասին» ԼՂՀ օրենք

«Արտոնագրային վճարների մասին» ԼՂՀ օրենք

«Դրամարկղային գործառնությունների մասին» ԼՂՀ օրենք

«Պետական տուրքի մասին» ԼՂՀ օրենք

«ԼՂՀ-ում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» ԼՂՀ օրենք