Կիրակի 26 Մյս 2024
Տպել

Ծառայություններ


Աուդիտորական գործունեություն

 • Աուդիտ,
 • Աուդիտորական դիտարկում,
 • Համաձայնեցված ընթացակարգեր,
 • Կոմպիլիացիա: 

 
Բիզնես խորհրդատվություն

 • Ֆինանսական և հարկային գործունեության վերլուծություն,
 • Բիզնես-գործընթացների վերլուծություն, վերահսկողության մեխանիզմների նախագծում և ներդրում,
 • Բիզնես պլանի կազմում,
 • Բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի) գնահատում,
 • Վերակազմավորում, բաժանիչ հաշվեկշռի կազմում:

 
Հաշվապահական խորհրդատվություն

 • ՖՀՄՍ (IFRS)-ներին անցման խորհրդատվություն,
 • հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության մշակում,
 • աշխատանքային հաշվային պլանի մշակում,
 • տիպային գործառնությունների ձեռնարկի մշակում,
 • փաստաթղթավորման և փաստաթղթաշրջանառության մշակում,
 • հաշվապահական հաշվառման գործող համակարգի ուսումնասիրություն, թերությունների բացահայտում, դրանց վերացման և գործող ընթացակարգերի բարելավման վերաբերյալ առաջարկությունների և գործողությունների պլանի ներկայացում,
 • ինքնարժեքի հաշվառման համակարգի ներդրում,
 • հաշվապահական հաշվառման համար ծրագրային և տեխնիկական կարիքների գնահատում (տեխնոլոգիաներ), հաշվապահական համակարգչային ծրագրերի ներդրում
 • առանձին գործարքների (պայմանագրերի) ֆինանսական հետևանքների հաշվառում և արտացոլում ֆինանսական հաշվետվություններում:

 
Հարկային խորհրդատվություն

 • Հարկային օրենսդրության վերաբերյալ խորհրդատվություն,
 • Հարկերի և այլ պարտադիր վճարների հաշվարկում, վճարումների և մնացորդների ստուգում, ճշգրտում, հաշվետվությունների (հաշվարկների) պատրաստում,
 • Առանձին գործարքների (պայմանագրերի) հարկային հետևանքների հաշվառում և արտացոլում հարկային հաշվետվություններում (հաշվարկներում):

 
Դասընթացներ

 • Սկսնակ հաշվապահների ուսուցում,
 • Հաշվապահական հաշվառման ավտոմատ վարման դասընթացներ,
 • ՖՀՄՍ-ների դասընթացներ:

 
Այլ ծառայություններ

 • Լուծարային հաշվետվությունների կազմում և լուծարում,
 • Ակտիվների և պարտավորությունների, գույքագրում և գնահատում,
 • Աշխատանքային օրենսդրության և տնտեսական իրավունքի գծով խորհրդատվություն
 • Հաշվապահական հաշվառման վարում, ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում, հարկերի և պարտադիր վճարների գծով հաշվետվությունների (հաշվարկների) պատրաստում,
 • Հաշվապահական հաշվառման վերականգնում, համադրելի տեղեկատվության վերաներկայացում, հարկերի և պարտադիր վճարների գծով հաշվետվությունների (հաշվարկների) ճշգրտում: